HOTEL ANHEL

SITUACIÓ
Ferreries

CATEGORIA
Hotel d’interior

DATA
2018

EQUIP
Maria Cerdà – arquitecta
Joan Morro – enginyer
Pere Llufriu – arquitecte tècnic

FOTOGRAFIA